aici vine cautarea avansata

Cautare oferta dupa:

Rezervare bilete avion

Poti comunica rezervarea direct agentului online!

Contractul cu turistul

 

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr……….. din data de ……….
 
PARTILE CONTRACTANTE
Mara International Tour SRL cu sediul în Baia Mare, Bd. Unirii nr 5, inregistrata la R.C. Maramures cu nr.  J24/361/2000,   cod   unic   de   înregistrare   RO   13079716,   cont   nr.   RO36BTRL02501202127343XX   (LEI),  RO82BTRL02504202127343XX (EURO), deschise la Banca Transilvania Baia Mare, titulară a agenţiei de  turism Mara International Tour cu sediul în Baia Mare, Bd Unirii nr. 5 , tel/fax: 0262-221038; 0262-226741,  0362-802011, tel. mobil urgente 0744380184, 0729218059 e-mail: info@mara-tour.ro , www.mara-tour.ro , cu  licenţa de turism nr. 484 din 29.07.2010, reprezentată prin Viorel Nasui în calitate de director agentie, denumită
în continuare AGENTIA,
si TURIST …………………….. domiciliat în ……………., strada …………….…, număr ……….., judeţ…………, telefon  ……….., posesor al paşaportului / cartii de identitate cu seria …. , nr. ……., in calitate de contractant al  pachetului de servicii turistice, denumit in continuare TURIST, a convenit la încheierea prezentului contract, în  conformitate cu prevederile O.G. nr.107/1999 privind Lucrarea de comercializare a pachetelor de servicii  turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.631/2001.
 
I. DISPOZITII GENERALE
1. Agenţia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:
a) servicii turistice la cerere, care se referă la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitărilor  turiştilor, denumite în continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agenţia de turism şi puse la dispoziţie clientului prin materiale de  prezentare de tipul: cataloage, broşuri, pliante şi alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta  standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe bază de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihnă  şi/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihnă şi/sau de tratament. Aceste servicii reprezintă un  caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.  Prezentul contract deţine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum şi prevederi specifice  fiecăreia dintre ele.
2. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, precum şi oferta standard  a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract. Modelul bonului de comandă este prevăzut în anexa la prezentul contract.
 
II. APARITIA RAPORTURILOR CONTRACTUALE
1. Prezentul contract se consideră încheiat în momentul semnării lui de către Agenţie şi de către Turist.
 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice  prevăzute la cap. I, în schimbul plăţii preţului.
 
Denumire program: …………………………………………..………. prin ………………………………...…………….
 
Perioada: ………..……………..
 
Servicii solicitate: ……………………………………………………...…………………………………………………….
Conform Bon de Comanda anexat.
Asigurare storno: DA / NU (imi asum personal riscurile care ar fi fost acoperite de asigurarea storno)
Servicii confirmate:
2.Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare  (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihnă şi/sau de tratament,  sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3.Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac  obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei.
 
IV. PRETUL
1. Pretul contractului este de ………EURO pentru …. ADULTI si …. COPII (în cazul plăţilor în RON, se calculeaza  cursul BNR din ziua plăţii + 2%) şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A.
2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi pentru biletele  de odihnă şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Preţul contractului poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea  are loc ca urmare a variaţiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare,debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi a taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
4. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării,  turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de Agenţie, aceasta din urmă având obligaţia de a  rambursa imediat turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul.
 
V. MODALITATI DE PLATA
Modalităţile de plată a preţului contractului sunt:
1. Avansul se achită la înscriere şi reprezintă minim 30% din preţul contractului.
2. Plata finală a pachetului de servicii se face cu minim 20 zile înainte de data începerii programului/pachetului  de servicii turistice.
3. Agenţia poate aplica sistemul de vânzare în rate, în baza acordului cu turistul, cu condiţia ca turistul să respecte termenele de plată a avansului şi a plăţii finale.
 
VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 1 zi înainte de data plecării.
2. În cazul în care o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia  de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea  preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate  în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive  întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc  agreat de acesta.
3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în  care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii,  cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.  In situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul să cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despăgubirilor datorate
turistului.
4. Agenţia are obligaţia să furnizeze turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele  informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în  fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a  detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.
 
e) Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, situatii catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene, stabilesc limite de raspundere sau aduc modificari cu privire la orar, itinerar. Toate acestea situatii care   nu   sunt   imputabile   nici   unei   parti   se   considera   situatii   de   forta   majora   si   exonereaza   de  raspundere   Agentia.  Orarele tuturor zborurilor cat si tipurile de aparate de zbor sunt cu titlu indicativ si pot fi supuse modificarilor. Sfatuim turistii sa nu-si ia nici un angajament important in ziua plecarii ,in ziua sosirii sau in ziua imediat urmatoare.
f) Agentia nu poate fi facuta responsabila de obiectele sau hainele pierdute sau uitate in timpul zborului.
5. În situaţia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau  după începerea calătoriei, Agenţia este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeaşi zonă sau într-o  zonă cât mai apropiată, la aceeaşi categorie sau de o categorie superioară fară să modifice preţul; în cazul în  care situaţia de suprarezervare (overbooking) este anunţată turistului, sau reprezentantului acestuia, turistul are dreptul să accepte varianta propusă sau poate anula călătoria fară penalizări, fără însă a avea dreptul de a solicita despăgubiri suplimentare.
 
VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
1. Daca turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de  a anunţa Agenţia. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări
2. Daca preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
3. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. VI pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4. Daca Agenţia anulează călătoria înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară,
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, cu rambursarea diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
5. În toate cazurile menţionate la cap. VII pct. 4. turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane care sa asigure coeficientul de umplere a mijlocului de transport peste limita cheltuielilor, iar Agenţia a informat turistul în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 7 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care
le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate);
c) anularea s-a făcut din vina turistului - caz în care se aplică prevederile cap. IX din prezentul contract.
6. Turistul are dreptul să rezilieze contractul în orice moment iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. IX din prezentul contract
7. Dacă turistul, după confirmarea serviciilor, solicită schimbarea datei de plecare, schimbarea hotelului sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.
8. Dacă după confirmarea serviciilor se solicită modificarea/completarea numelui/prenumelui turistului sau schimbarea structurii camerelor, se percepe o taxă de 20 euro/modificare
9. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
10. Turistul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor turistice, respectiv: cazarea se face  începând cu ora 14,00 a zilei de sosire şi se termină la ora 12,00 a ultimei zilei înscrise pe voucher / biletul de odihnă şi/sau de tratament. Sosirea la cazare mai devreme de ora 14.00 sau plecarea mai târziu de ora 12.00 nu îndreptăţeşte utilizarea camerelor timp mai îndelungat.
11. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
12. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.
 
VIII. ASIGURARI
Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei Mara Int Tour la Societatea de Asigurare-Reasigurare UNIQA ASIGURARI SA cu sediul în bd. Dacia Nr 30, sector 1, Bucuresti, telefon 0212120882,. Polita seria at 642/26.11/2010. Condiţiile de despăgubire de către societatea de asigurare sunt:
1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.
2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. X pct. 2.
4. În cazul în care, în termen de 15 zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.
7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.
9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.
 
IX. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI
1. In cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează agentiei penalizări după cum urmează:
a) 50% dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 80% dacă renunţarea se face în intervalul 16-30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
c) 100% dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de data plecării sau neprezentarea la program.
2. Pentru biletele de odihnă şi/sau tratament cumparate prin organizaţii sindicale, agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
3. In cazul în care o Ambasada refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de agentie prestatorilor direcţi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în Romania şi autorităţile din ţară respective fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
6. Turistul trebuie să depună, în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la agenţia care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renunţare nu este luata în considerare.
7. Agentia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
8. In cazul inscrierilor early booking se aplica conditiile de penalizare ale touroperatorilor.
 
X. RECLAMATII
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi la faţa locului o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului etc), cât şi Agenţiei. Pentru a fi luată în considerare, reclmaţia trebuie să fie semnată de reprezentantul prestatorului de servicii (hotel, restaurant etc), care va constata realitatea şi veridicitatea reclamaţiei.
2. Atât Agenţia cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice să comunice turistului raspunsul la reclamatie, în condiţiile prezentului contract.
 
XI. DISPOZITII FINALE
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
 
 
 AGENTIE                                                                                                                                       TURIST